จดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน เปลี่ยนแปลงกรรมการ อำนาจกรรมการ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ รายชื่อผู้ถือหุ้น เพิ่มทุน-ลดทุน ย้ายที่ตั้งสำนักงาน เพิ่ม-ลดสาขา จดทะเบียนเลิกและชำระบัญชี จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ

รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี

รับทำบัญชี ยื่นภาษี ตรวจสอบบัญชี วางแผนภาษี ยื่นแบบภาษีรายเดือน ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 และ ภ.พ.30 ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51) ปลายปี (ภ.ง.ด.50) เข้าพบและให้คำชี้แจง กรณีกรมสรรพากรต้องการข้อมูลทางบัญชีและภาษีอากร

งานด้านกฎหมาย

จัดทำ VISA Work permit ขอBOI ตรวจร่างนิติกรรมสัญญา ให้คำปรึกษาทางบัญชีและกฎหมาย ตลอดจนเป็นตัวแทนของลูกค้ากรณีต้องเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท อบรมให้ความรู้กฎหมายแรงงาน กฎหมายประกันสังคม